SCIAC Cross Country Championships

Men    Women
1989,93,96    1978,80,84,86
1997,98,99   1987,89,94,95
2000,01,02   1996,97,98,99
2009,10,12   2000,01,03,04
2013,14, 15   2005,06,08,10
 2016   2011,12,13,14
    2015,16,17,18